top of page

Adatvédelmi Szabályzat

 

Jelen Adatvédelmi Szabályzat összefoglalja az In-Ga Társasházkezelő Kft. által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát.

 

1. Adatkezelő

Az adatok kezelője az In-Ga Társasházkezelő Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Nyár utca 6.

Telephely: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I/27

Adószám: 25303984-1-18

Elérhetőség: info@in-ga.hu

 

2. A kezelt adatok köre

A közös képviselők tevékenységével összefüggésben a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tht.) 22. §-ának rendelkezései az irányadóak.

A Tht. 22. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a társasház Szervezeti Működési Szabályzata (továbbiakban SZMSZ) kifejezetten felhatalmazást ad erre, a közös képviselő a lakástulajdonosok alábbi adatairól vezethet nyilvántartást:

a)      a tulajdona tekintetében a tulajdonosváltozás tényéről;

b)      lakcíméről, valamint az ingatlan-nyilvántartásban bárki által megtekinthető személyes adatáról. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 15. § (1) bekezdése szerint ez az alábbi adatokat jelenti: a lakás tulajdonosának a neve, leánykori neve, az anyja születési családi és utóneve, valamint a születés helye és ideje;

c)      a lakását bérlő személy b) pontnak megfelelő adatáról;

d)      a lakásában lakó személyek számáról;

e)      haszonélvezettel terhelt lakás esetében a haszonélvező személy nevéről.

Jelzálogjog bejegyzés körében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 34/A. §-a kimondja, amennyiben a társasházi közösköltség-tartozás biztosítékául szolgáló jelzálogjog bejegyzése iránti eljárásban benyújtott okirat nem tartalmazza a személyi azonosítót, akkor azt az ingatlanügyi hatóság a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szerv megkeresése útján, hivatalból pótolja.

Ezen túlmenően, amennyiben a közösköltség-tartozást fizetési meghagyás útján érvényesíti a közös képviselő, akkor a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (a továbbiakban: Fmht.) 20. § (1) bekezdés a) pontja alapján a kérelemben a felek nevét és idézési címét kötelező feltüntetni. Ezzel összefüggésben, amennyiben a fizetési meghagyásnak való ellentmondás folytán az eljárás polgári perré alakul át, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 121. §-a per megindításához nem követel meg a Fmht. 20. § (1) bekezdés a) pontjához képest más személyes adatokat. Ennek alapján megállapítható, hogy a hatályos magyar jogszabályok szerint a fent részletezett adatok ismerete elegendő ezen eljárások megindításához.

A Tht. 22. § (2) bekezdése a c) és d) pontban szereplő adatok rögzíthetősége tekintetében többletkövetelményt fogalmaz meg: ezen adatok bejelentése akkor írható elő, „ha a közüzemi szolgáltatás, illetőleg a központi fűtés- és melegvíz-szolgáltatás díja a bérlőt terheli, vagy azt a bentlakó személyek száma szerint kell a tulajdonostársak között megosztani.

 

3. Az adatkezelés célja

A társasházak tulajdonosai és bérlői számára nyújtott szolgáltatásokhoz - a társasházi közgyűlés által meghatározott díjak és előírások, közműfogyasztás és a befizetett összegek megfelelő nyilvántartásának és beszedésének érdekében - a tulajdonosok adatainak a kezelése szükségszerű és elengedhetetlen feltétel.

 

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama tekintetében az alábbi időpontokig kezelheti a közös képviselő a fenti személyes adatokat:

-        az új tulajdonos tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének időpontjáig;

-        a bérlőre vonatkozó személyes adatok tekintetében, a lakásbérletre irányuló szerződés megszűnésének az időpontjáig.

Amennyiben valamelyik lakástulajdonos (volt tulajdonos), illetőleg bérlő (volt bérlő) a közös költség tartozását, illetőleg a közüzemi szolgáltatásra, a központi fűtés- és melegvíz-szolgáltatásra fennálló díjtartozását kiegyenlítette, – akkor a Tht. 22. § (6) bekezdése értelmében – „a közös képviselő a részére bejelentett és a tartozással összefüggő adatot haladéktalanul köteles törölni.

 

A fenti személyes adatok kezelése – ha az SZMSZ ezt előírja – jogszabályi felhatalmazáson alapuló kötelező adatkezelés fogalma alá tartozik, így ezen adatokat mindenki köteles közölni a közös képviselővel. Az Avtv. 6. § (1) bekezdése értelmében lakástulajdonossal az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Továbbá az Avtv. 6. § (2) bekezdése alapján lakástulajdonost – egyértelműen és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a lakástulajdonosnak az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira (tájékoztatáshoz való jog, az adatok helyesbítéséhez való jog, az adatok törléséhez való jog, tiltakozáshoz való jog) és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

5. Az adatfeldolgozók köre

A felhasználói adatokhoz csak az In-Ga Társasházkezelő Kft. munkatársai és a nyilvántartáshoz szükséges szoftver üzemeltetőjének munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem adhatóak ki.

Az adattovábbítás körében a Tht. 22. § (5) bekezdése szerint: a közös képviselő ezen adatokról kizárólag a közüzemi szolgáltató, a központi fűtés- és melegvíz-szolgáltatója, valamint a bíróság részére adhat tájékoztatást.

 

6. Az adatkezelés jogalapja, az ingatlan tulajdonos és bérlő jogai

Az adatkezelés jogalapja a jogszabályi felhatalmazáson alapuló kötelező adatkezelés.

A tulajdonos által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt az info@in-ga.hu e-mail címen lehet bejelenteni.

 

 

7. A társasházi adatok nyilvántartáshoz szükséges weboldalt üzemeltető partner és technológia

 

 

A www.ehaz.hu weboldal az

Influency Bt

Cím: 1156 Budapest
Szilas park 10. I/16

Adószám: 26102865-1-42

szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

8. Jogorvoslati lehetőség és hatályos törvények

Amennyiben az ingatlan tulajdonos vagy bérlő álláspontja szerint az In-Ga Társasházkezelő Kft. a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 

 

Őszy Krisztina

In-Ga Társasházkezelő Kft.

In-Ga Társasházkezelő Kft.   9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I/27

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Pinterest Social Icon
bottom of page